La ciutat justa i els seus estamentsPer a Plató no tots els éssers humans són iguals. Hi ha entre ells diferències que se'n deriven, no del llinatge o les riqueses, sinó del diferent grau en què els individus desenvolupen la seva capacitat intel·lectual i moral. A partir d'aquest principi, Plató sostenia que la societat ben organitzada, justa, ha de distribuir la seva població en tres estaments o classes diferents: el dels governants, el dels guardians i el dels productors.
  • Els governants. Han de ser filòsofs, perquè només ells coneixen la idea de justícia. La seva funció és la de guiar els estaments inferiors cap al bé comú. El seu paper és, per tant, semblant al de l'auriga del carro alat. En aquests homes domina l'ànima racional i amb ella les virtuts corresponents: la saviesa i la prudència.
  • Els guardians. Els correspon la funció de defensar l'Estat dels enemics exteriors i de les sedicions internes. En els homes d'aquesta classe predomina l'ànima irascible i, per tant, la fortalesa com a virtut associada.

Per accedir als estaments superiors, el dels governants i el dels guardians, Plató va establir a la República un programa educatiu complet i molt selectiu, en el qual es tenen en compte matèries tan diferents com la gimnàstica, la música, la poesia —aquesta només per als guardians—, la matemàtica i, a partir dels 30 anys, la dialèctica. L'educació és, si més no en la seva primera etapa —fins als 20 anys— igual per a tothom, amb independència del gènere, la riquesa i l'origen social de cada individu. Però només els que assoleixin el nivell superior tenen accés a les funcions militars i de direcció política: només aquests podran ser guardians o governants.

  • Els obrers o productors. Constitueixen el sector social més nombrós en la piràmide dissenyada per Plató. La seva tasca és obtenir tot el necessari per proveir les necessitats de tots els ciutadans. Els homes que integren aquest grup són aquells en els quals predomina l'ànima concupiscible i la virtut que li correspon: la moderació.

L'ideal platònica de justícia (dikayosine) rau, com en el cas de l'ànima, en l'harmonització dels tres estaments descrits i en la jerarquitzada supeditació dels uns als altres. En l'ànima individual li correspon a la racionalitat la direcció de la voluntat i del desig. De la mateixa manera, en la societat el govern ha de ser exercit pels filòsofs i els individus de cada estament han de complir amb les seves funcions sense interferir en les que els corresponguin als individus dels altres estaments socials.